Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021