Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Quách Thị Hoà