Thực hiện các thủ tục ghi tăng cổ phiếu cho cổ đông