Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024