Thông báo về việc: Mời cháo giá cạnh tranh thanh lý công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại kho Ngoại giao đoàn