Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và cổ phiếu