Thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021