Dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình