Quyết định về việc: Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Thanh Hoài