Hội nghị đại diện góp vốn của tổng công ty Xây Dựng Hà Nội tại các công ty