Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến (tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 đính kèm)