Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty