Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Thanh Tùng