Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2023.