Nghị quyết về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị