Nghị quyết về việc: Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị