Cần tuyển dụng 03 kỹ sư quản lý kế hoạch và 03 kỹ sư quản lý thi công