Phòng Tổ chức Hành chính
DANH MỤC BIỂU MẪU PHÒNG TCHC
STTTÊN FORM MẪU Đường dẫn nội bô
(Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau)
LINK WEB
DANH MỤC THÔNG DỤNG 
1BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲLinkForm A 048 29.01.21
2DANH MỤC HỒ SƠ LƯU\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH MỤC HỒ SƠ LƯULinkForm A 043 02.03.17
3DANH MỤC HỒ SƠ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH MỤC HỒ SƠLinkForm A 041 02.03.17
4DANH MỤC MƯỢN HỒ SƠ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH MỤC MƯỢN HỒ SƠLinkForm A 045 02.03.17
5DANH MỤC VĂN BẢN KHÔNG LƯU VĂN THƯ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH MỤC VĂN BẢN KHÔNG LƯU VĂN THƯLinkForm A 029 02.03.17
6DANH MỤC ĐÓNG DẤU VĂN BẢN\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH MỤC ĐÓNG DẤU VĂN BẢNLinkForm A 028 02.03.17
7DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGLinkForm H 00101.04.17
8GIẤY GIỚI THIỆU\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\GIẤY GIỚI THIỆULinkA 023 02.03.17
9GIẤY ỦY QUYỀN\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\GIẤY ỦY QUYỀNLinkA 025 02.03.17
10NHÃN FILE\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\NHÃN FILELinkForm A 042 02.03.17
11PHIẾU GIAO NHẬN\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\PHIẾU GIAO NHẬNLinkForm A 044 02.03.17
12PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠLinkForm A 04 02.04.17
13QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊLinkA 016 02.03.17
14QUYẾT ĐỊNH TỔNG GIÁM ĐỐC\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\QUYẾT ĐỊNH TỔNG GIÁM ĐỐCLinkA 017 02.03.17
15THÔNG BÁO\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\THÔNG BÁOLinkA 019 02.03.17
16THƯ A4 DỌC\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\THƯ A4 DỌCLinkA 005 02.03.17
17THƯ A4 NGANG\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\THƯ A4 NGANGLinkA 006 01.03.17
18THƯ A4 VĂN BẢN NHÀ NƯỚC\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\THƯ A4 VĂN BẢN NHÀ NƯỚCLinkA 009 02.03.17
19TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊLinkA 020a 02.03.17
20TỜ TRÌNH TGĐ VV TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HĐLĐ (ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH)\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\TỜ TRÌNH TGĐ VV TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HĐLĐ (ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH)LinkForm H 011.04.20
21TỜ TRÌNH TGĐ VV TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HĐLĐ\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\TỜ TRÌNH TGĐ VV TUYỂN DỤNG VÀ KÝ HĐLĐLinkForm H 010.04.20
22TỜ TRÌNH TỔNG GIÁM ĐỐC\1_HA_Tochuc_Hanhchinh\1_Thongdung\TỜ TRÌNH TỔNG GIÁM ĐỐCLinkA 020b 02.03.17
DANH MỤC ÍT SỬ DỤNG
1THƯ A3 DỌC 1_HA_Tochuc_Hanhchinh\2_It_su_dung\THƯ A3 DỌC  LinkA 007 02.03.17
2THƯ A3 NGANG 1_HA_Tochuc_Hanhchinh\2_It_su_dung\THƯ A3 NGANG  LinkA 008 01.03.17
Ban Xây dựng
DANH MỤC BIỂU MẪU BAN XD
STT TÊN FORM MẪU  Đường dẫn nội bô (Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau) LINK
DANH MỤC THÔNG DỤNG
1 DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\FORM P 030 04.05.2021 DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT Link FORM P 030 04.05.2021
2 QUAN LY CONG VAN DEN \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\Form PM 002 15.04.21 QUAN LY CONG VAN DEN Link Form PM 002 15.04.21
3 QUAN LY CONG VAN DI \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\Form PM 003 15.04.21 QUAN LY CONG VAN DI Link Form PM 003 15.04.21
4 Site_report \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\Site_report Link Form PR 001 15.04.21
5 001. Thuê khoán nhân công \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\001. Thuê khoán nhân công Link Form PC 001 15.02.24
6 002. Mẫu HĐMB thép \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\002. Mẫu HĐMB thép Link Form PC 002 15.02.24
7 003. HD mua be tong thuong pham \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\003. HD mua be tong thuong pham Link Form PC 003 15.02.24
8 004. Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\004. Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa Link Form PC 004 15.02.24
9 005. Mẫu hợp đồng giao thầu phụ \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\005. Mẫu hợp đồng giao thầu phụ Link Form PC 005 15.02.24
10 006. HĐ thuê giáo \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\006. HĐ thuê giáo Link Form PC 006 15.02.24
11 007. Hợp đồng thuê máy (cẩu, máy đào, …) \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\007. Hợp đồng thuê máy (cẩu, máy đào, …) Link Form PC 007 15.02.24
12 008. Mẫu HDGK \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\008. Mẫu HDGK Link Form PC 008 15.02.24
13 009. HĐ thuê thẩm tra BPTC \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\009. HĐ thuê thẩm tra BPTC Link Form PC 009 15.02.24
14 010. HĐ thuê lập BPTC \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\010. HĐ thuê lập BPTC Link Form PC 010 15.02.24
15 011. HĐ Trắc đạc \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\011. HĐ Trắc đạc Link Form PC 011 15.02.24
16 012. HD Bom be tong \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\012. HD Bom be tong Link Form PC 012 15.02.24
17 013. Hợp đồng tiện ích \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\013. Hợp đồng tiện ích Link Form PC 013 15.02.24
18 Tờ trình hợp đồng \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\Tờ trình hợp đồng Link Form PC 014 15.02.24
19 BÁO CÁO CÔNG TY – DÀNH CHO BAN ĐIỀU \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\BÁO CÁO CÔNG TY – DÀNH CHO BAN ĐIỀU Link Form PR 002 15.02.24
20 PAKT \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\PAKT Link Form PM 004 15.02.24
21 Quy dinh khung thanh toan hop dong \3_C.Ban_xay_dung\1_Thong_dung\BMHĐ\Quy dinh khung thanh toan hop dong Link Form PC 015 15.02.24
DANH MỤC ÍT THÔNG DỤNG
1 BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG LINK Form PM 005 15.04.21
2 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN THÁNG \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN THÁNG Form PM 006 15.04.21
3 BẢNG CHÀO GIÁ PHÁT SINH \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\BẢNG CHÀO GIÁ PHÁT SINH Form PM 007 15.04.21
4 DANH SÁCH BIỆN PHÁP THI CÔNG \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH BIỆN PHÁP THI CÔNG Form PM 008 15.04.21
5 DANH SÁCH BẢN VẼ SHOP DRAWING \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH BẢN VẼ SHOP DRAWING Form PM 009 15.04.21
6 DANH SÁCH THÔNG BÁO THAY ĐỔI \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH THÔNG BÁO THAY ĐỔI Form PM 010 15.04.21
7 DANH SÁCH YÊU CẦU PHÊ DUYỆT \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH YÊU CẦU PHÊ DUYỆT Form PM 011 15.04.21
8 DANH SÁCH YÊU CẦU THÔNG TIN \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH YÊU CẦU THÔNG TIN Form PM 012 15.04.21
9 DANH SÁCH ĐỆ TRÌNH KHÁC \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH ĐỆ TRÌNH KHÁC Form PM 013 15.04.21
10 DANH SÁCH ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\DANH SÁCH ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU Form PM 014 15.04.21
11 FORM P 030 04.05.2021 DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\FORM P 030 04.05.2021 DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT Form PM 015 15.04.21
12 NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Form PM 016 15.04.21
13 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Form PM 017 15.04.21
14 THÔNG BÁO CHẬM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\THÔNG BÁO CHẬM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Form PM 018 15.04.21
15 THÔNG BÁO THAY ĐỔI \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\THÔNG BÁO THAY ĐỔI Form PM 019 15.04.21
16 YÊU CẦU GIA HẠN THỜI GIAN \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\YÊU CẦU GIA HẠN THỜI GIAN Form PM 020 15.04.21
17 YÊU CẦU PHÊ DUYỆT \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\YÊU CẦU PHÊ DUYỆT Form PM 021 15.04.21
18 YÊU CẦU THÔNG TIN \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\YÊU CẦU THÔNG TIN Form PM 022 15.04.21
19 ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CÔNG \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\ĐỆ TRÌNH BIỆN PHÁP THI CÔNG Form PM 023 15.04.21
20 ĐỆ TRÌNH BẢN VẼ TRIỂN KHAI SHOP DRAWING \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\ĐỆ TRÌNH BẢN VẼ TRIỂN KHAI SHOP DRAWING Form PM 024 15.04.21
21 ĐỆ TRÌNH KHÁC \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\ĐỆ TRÌNH KHÁC Form PM 025 15.04.21
22 ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU \3_C.Ban_xay_dung\2_It_su_dung\ĐỆ TRÌNH VẬT LIỆU Form PM 026 15.04.21
Phòng Kế toán
DANH MỤC BIỂU MẪU PHÒNG KẾ TOÁN
STT TÊN FORM MẪU  Đường dẫn nội bô (Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau) LINK
DANH MỤC THÔNG DỤNG
1 BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH \6__F_Taichinh_Ketoan\BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH Link F 017 01.04.2024
2 BIÊN BẢN NHẬN HOẶC BÀN GIAO \6__F_Taichinh_Ketoan\BIÊN BẢN NHẬN HOẶC BÀN GIAO Link F 018 01.04.2024
3 BẢNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH \6__F_Taichinh_Ketoan\BẢNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH Link F 019 01.04.2024
4 BẢNG KÊ CHI TIẾT \6__F_Taichinh_Ketoan\BẢNG KÊ CHI TIẾT Link F 020 01.04.2024
5 BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHỈ TIÊU \6__F_Taichinh_Ketoan\BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHỈ TIÊU Link F 021 01.04.2024
6 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG TIỀN MẶT \6__F_Taichinh_Ketoan\F 003 01.04.2017 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG TIỀN MẶT Link F 003 01.04.2017
7 GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG \6__F_Taichinh_Ketoan\F 004 01.04.2017 GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Link F 004 01.04.2017
8 GIẤY ĐỀ NGHỊ TT CK (SÉC) \6__F_Taichinh_Ketoan\F 005 01.04.2017 GIẤY ĐỀ NGHỊ TT CK (SÉC) Link F 005 01.04.2017
9 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT \6__F_Taichinh_Ketoan\F 006 01.04.2017 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN MẶT Link F 006 01.04.2017
10 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (ÁP DỤNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH) \6__F_Taichinh_Ketoan\F 015 02.01.2021 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (ÁP DỤNG CHO BAN ĐIỀU HÀNH) Link F 015 02.01.2021
11 GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HOÁ ĐƠN \6__F_Taichinh_Ketoan\F 016 02.01.2021 GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HOÁ ĐƠN Link F 016 02.01.2021
12 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THU CHI \6__F_Taichinh_Ketoan\KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THU CHI Link F 022 01.04.2024
13 Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh \6__F_Taichinh_Ketoan\Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh Link F 023 01.04.2024
14 NHẬT TRÌNH HOẠT ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ \6__F_Taichinh_Ketoan\NHẬT TRÌNH HOẠT ĐỘNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Link F 024 01.04.2024
15 TỜ KÊ THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG \6__F_Taichinh_Ketoan\TỜ KÊ THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Link F 025 01.04.2024
16 BC nguồn các công trình \6__F_Taichinh_Ketoan\BC nguồn các công trình Link F 026 01.04.2024
17 BC theo dõi thanh quyết toán \6__F_Taichinh_Ketoan\BC theo dõi thanh quyết toán Link F 027 01.04.2024
18 Lịch trả nợ Ngân hàng \6__F_Taichinh_Ketoan\Lịch trả nợ Ngân hàng Link F 028 01.04.2024
Ban Bảo hộ
DANH MỤC BIỂU MẪU BAN BẢO HỘ
STT TÊN FORM MẪU  Đường dẫn nội bô (Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau) LINK
1 DANH MỤC BIỂU MẪU AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE \4_HSE.Antoan_Moitruong\A 036 27.11.2020 – DANH MỤC BIỂU MẪU AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE Link A 036
2 QĐTL TRƯỞNG BAN ATLĐ \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\61.AT093 QĐTL TRƯỞNG BAN ATLĐ Link AT093
3 QĐTL BAN ATLĐ \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\62.AT094 QĐTL BAN ATLĐ Link AT094
4 QĐTL BAN PCBL \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\63.AT095 QĐTL BAN PCBL Link AT095
5 QĐTL ĐỘI SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\64.AT096 QĐTL ĐỘI SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU Link AT096
6 QĐBN CHỈ HUY TRƯỞNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\65.AT097 QĐBN CHỈ HUY TRƯỞNG Link AT097
7 QĐTL BAN CHỈ HUY DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\66.AT098 QĐTL BAN CHỈ HUY DỰ ÁN Link AT098
8 QĐTL ĐỘI CỨU NẠN CỨU HỘ VÀ PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\67.AT099 QĐTL ĐỘI CỨU NẠN CỨU HỘ VÀ PCCC Link AT099
9 QĐTL ĐỘI ỨNG CỨU KHẨN CẤP \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\68.AT100 QĐTL ĐỘI ỨNG CỨU KHẨN CẤP Link AT100
10 QĐTL MẠNG LƯỚI ATVSV \4_HSE.Antoan_Moitruong\10_Quyetdinh_Thanhlap\69.AT101 QĐTL MẠNG LƯỚI ATVSV Link AT101
11 THỐNG KẾ PHƯƠNG TIỆN PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\70.AT102 THỐNG KẾ PHƯƠNG TIỆN PCCC Link AT102
12 QĐTL BAN CHỈ HUY PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\71.AT103 QĐTL BAN CHỈ HUY PCCC Link AT103
13 QĐ BAN HÀNH NỘI QUY PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\72.AT104 QĐ BAN HÀNH NỘI QUY PCCC Link AT104
14 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\74.AT106 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PCCC Link AT106
15 BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\75.AT107 BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC Link AT107
16 QĐTL ĐỘI PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\76.AT108 QĐTL ĐỘI PCCC Link AT108
17 BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\77.AT109 BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA PCCC Link AT109
18  BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PCCC \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\78.AT110 BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PCCC Link AT110
19 PHƯƠNG ÁN PCCC NỘI BỘ \4_HSE.Antoan_Moitruong\11_Phongchay_Chuachay\79.AT111 PHƯƠNG ÁN PCCC NỘI BỘ Link AT111
20 PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT \4_HSE.Antoan_Moitruong\12_Cacbieumaukhac\81.AT112 PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT Link AT112
21 DANH SÁCH THỢ ĐIỆN \4_HSE.Antoan_Moitruong\12_Cacbieumaukhac\82.AT113 DANH SÁCH THỢ ĐIỆN Link AT113
22 DANH SÁCH THỢ HÀN \4_HSE.Antoan_Moitruong\12_Cacbieumaukhac\83.AT114 DANH SÁCH THỢ HÀN Link AT114
23 DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TRƯỜNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\12_Cacbieumaukhac\85.AT115 DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN TẠI CÔNG TRƯỜNG Link AT115
24 DANH SÁCH RA VÀO DỰ ÁN HÀNG NGÀY \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\1.AT010 DANH SÁCH RA VÀO DỰ ÁN HÀNG NGÀY Link AT010
25 BÁO CÁO AN NINH \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\10.AT019 BÁO CÁO AN NINH Link AT019
26 ĐĂNG KÝ DÀNH CHO KHÁCH \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\2.AT 011.1 ĐĂNG KÝ DÀNH CHO KHÁCH Link AT011.1
27 HẺ KHÁCH \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\3.AT011.2 THẺ KHÁCH Link AT011.2
28 SỔ ĐĂNG KÝ CẤP THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\4.AT012 SỔ ĐĂNG KÝ CẤP THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Link AT012
29 BẢNG THÔNG TIN DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\5.AT014 BẢNG THÔNG TIN DỰ ÁN Link AT014
30 BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN NỘI BỘ BĐH \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\6.AT015 BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN NỘI BỘ BĐH Link AT015
31 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN & AN NINH \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\7.AT016 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN & AN NINH Link AT016
32 DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\8. AT017 DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ Link AT017
33 DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ \4_HSE.Antoan_Moitruong\1_Quantri_Duan\9.AT018 DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ Link AT018
34 KIỂM SOÁT AN TOÀN NỘI BỘ \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\11.AT020 KIỂM SOÁT AN TOÀN NỘI BỘ Link AT020
35 KIỂM TRA AN TOÀN HÀNG TUẦN CỦA BAN AN TOÀN DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\12.AT021 KIỂM TRA AN TOÀN HÀNG TUẦN CỦA BAN AN TOÀN DỰ ÁN Link AT021
36 THỐNG KÊ AN TOÀN HÀNG TUẦN \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\13.AT022.1 THỐNG KÊ AN TOÀN HÀNG TUẦN Link AT022.1
37 BÁO CÁO THỐNG KÊ AN TOÀN THÁNG (GỬI BAN BHLĐ) \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\14. AT022.2 BÁO CÁO THỐNG KÊ AN TOÀN THÁNG (GỬI BAN BHLĐ) Link AT022.2
38 BÁO CÁO THỐNG KÊ AN TOÀN THÁNG (GỬI BAN BHLĐ) \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\14. AT022.2. BÁO CÁO THỐNG KÊ AN TOÀN THÁNG (GỬI BAN BHLĐ) Link AT022.2
39 BÁO CÁO AN TOÀN TUẦN (GỬI BAN BHLĐ) \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\15.AT023 BÁO CÁO AN TOÀN TUẦN (GỬI BAN BHLĐ) Link AT023
40 NHẬT KÝ AN TOÀN DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\16.AT024 NHẬT KÝ AN TOÀN DỰ ÁN Link AT024
41 BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ AN TOÀN (CHÍNH QUYỀN) \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\17.AT025.1 BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ AN TOÀN (CHÍNH QUYỀN) Link AT025.1
42 BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\17.AT025.2 BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG Link AT025.2
43 BÁO CÁO SỰ CỐ TAI NẠN \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\18.AT026 BÁO CÁO SỰ CỐ TAI NẠN Link AT026
44 BIÊN BẢN VI PHẠM AN TOÀN & AN NINH \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\19.AT027 BIÊN BẢN VI PHẠM AN TOÀN & AN NINH Link AT027
45 BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ VIỆC \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\20.AT028 BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ VIỆC Link AT028
46 MẪU THEO DÕI XE RA VÀO DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\21.1.AT029 MẪU THEO DÕI XE RA VÀO DỰ ÁN Link AT029
47 SỔ THEO DÕI TAI NẠN LAO ĐỘNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\2_Kiemsoat_Duan\21.2.AT029.1 SỔ THEO DÕI TAI NẠN LAO ĐỘNG Link AT029.1
48 NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN & MẪU THẺ \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\22.AT030 NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN & MẪU THẺ Link AT030
49 DANH SÁCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\23.AT031.1 DANH SÁCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG Link AT031.1
50 DANH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG AN TOÀN TẠI DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\23.AT031.2 DANH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG AN TOÀN TẠI DỰ ÁN Link AT031.2
51 CAM KẾT AN TOÀN TẠI CÔNG TRƯỜNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\24.AT032 CAM KẾT AN TOÀN TẠI CÔNG TRƯỜNG Link AT032
52 HỒ SƠ THEO DÕI VI PHẠM AN TOÀN \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\25.AT033 HỒ SƠ THEO DÕI VI PHẠM AN TOÀN Link AT033
53 HỌP NHÓM \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\26.AT034 HỌP NHÓM Link AT034
54 THẺ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\27.AT035 THẺ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY Link AT035
55 NỘI QUY AN TOÀN DỰ ÁN \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\28.AT037 NỘI QUY AN TOÀN DỰ ÁN Link AT037
56 CHỨNG NHẬN AN TOÀN \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\29.1.AT038 CHỨNG NHẬN AN TOÀN Link AT038
57 QUYẾT ĐỊNH CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\3_Daotao_Huanluyen\29.2.AT039 QUYẾT ĐỊNH CẤP THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG Link AT039
58 PHÂN TÍCH RỦI RO AN TOÀN \4_HSE.Antoan_Moitruong\4_Danhgia_Ruiro\32.1 AT040 PHÂN TÍCH RỦI RO AN TOÀN Link AT040
59 PHÂN TÍCH RỦI RO CÔNG VIỆC \4_HSE.Antoan_Moitruong\4_Danhgia_Ruiro\32.2 AT041 PHÂN TÍCH RỦI RO CÔNG VIỆC Link AT041
60 SƠ ĐỒ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP \4_HSE.Antoan_Moitruong\4_Danhgia_Ruiro\32.3.AT042.1 SƠ ĐỒ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Link AT042.1
61 QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP \4_HSE.Antoan_Moitruong\4_Danhgia_Ruiro\32.4.AT042.2 QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP Link AT042.2
62 Ơ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN \4_HSE.Antoan_Moitruong\5_Antoandien\33.1.AT050.1 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY DẪN ĐIỆN Link AT050.1
63 KIỂM TRA AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG THÁNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\5_Antoandien\33.2.AT050.2 KIỂM TRA AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀNG THÁNG Link AT050.2
64 TEM AN TOÀN ĐỂ VẬN HÀNH \4_HSE.Antoan_Moitruong\5_Antoandien\36.1.AT051 TEM AN TOÀN ĐỂ VẬN HÀNH Link AT051
65 BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN HÀNG NGÀY \4_HSE.Antoan_Moitruong\5_Antoandien\36.2.AT052 BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN HÀNG NGÀY Link AT052
66 KIỂM TRA AN TOÀN GIÀN GIÁO \4_HSE.Antoan_Moitruong\6_Giangiao_Thicong\37.AT060 KIỂM TRA AN TOÀN GIÀN GIÁO Link AT060
67 THẺ GIÀN GIÁO \4_HSE.Antoan_Moitruong\6_Giangiao_Thicong\38.1.AT061 THẺ GIÀN GIÁO Link AT061
68 LẮP DỰNG GIÀN GIÁO DANH MỤC KIỂM TRA \4_HSE.Antoan_Moitruong\6_Giangiao_Thicong\38.2.AT062 LẮP DỰNG GIÀN GIÁO DANH MỤC KIỂM TRA Link AT062
69 KIỂM TRA AN TOÀN THIẾT BỊ VÀ NHÀ XƯỞNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\40.AT070 KIỂM TRA AN TOÀN THIẾT BỊ VÀ NHÀ XƯỞNG Link AT070
70 DANH SÁCH CẤP TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\41.AT071 DANH SÁCH CẤP TRANG BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN Link AT071
71 KIỂM TRA VẬN THĂNG HÀNG NGÀY \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\44.AT074.1 KIỂM TRA VẬN THĂNG HÀNG NGÀY Link AT074.1
72 KIỂM TRA VẬN THĂNG ĐỊNH KỲ \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\45.AT074.2 KIỂM TRA VẬN THĂNG ĐỊNH KỲ Link AT074.2
73 KIỂM TRA CẨU THÁP HÀNG NGÀY \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\46.AT075.1 KIỂM TRA CẨU THÁP HÀNG NGÀY Link AT075.1
74 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CẨU THÁP \4_HSE.Antoan_Moitruong\7_Maymoc_Thietbi\47.AT075.2 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CẨU THÁP Link AT075.2
75 GIẤY PHÉP ĐÀO ĐẤT \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\48.AT080 GIẤY PHÉP ĐÀO ĐẤT Link AT080
76 GIẤY PHÉP CÔNG TÁC NÓNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\49.AT081 GIẤY PHÉP CÔNG TÁC NÓNG Link AT081
77 GIẤY PHÉP RÀ SOÁT BOM MÌN \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\50.AT082 GIẤY PHÉP RÀ SOÁT BOM MÌN Link AT082
78 GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN KÍN \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\51.AT083 GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN KÍN Link AT083
79 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG XE CẨU-CẨU THÙNG-CẨU VẬN HÀNH \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\52.AT084 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG XE CẨU-CẨU THÙNG-CẨU VẬN HÀNH Link AT084
80 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG XE CỪ LARSEN \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\53.AT085 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG XE CỪ LARSEN Link AT085
81 GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRÊN CAO \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\54.AT086 GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRÊN CAO Link AT086
82 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ NẶNG (CẨU THÁP, VẬN THĂNG) \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\55.AT087 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ NẶNG (CẨU THÁP, VẬN THĂNG) Link AT087
83 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ NẶNG \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\56.AT088 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ NẶNG Link AT088
84 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY XÚC \4_HSE.Antoan_Moitruong\8_Giayphep_Lamviec\57.AT089 GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY XÚC Link AT089
85 DANH MỤC THUỐCdotx \4_HSE.Antoan_Moitruong\9_Socuu_Bandau\58.AT.090 DANH MỤC THUỐCdotx Link AT090
86 BẢNG KIỂM TRA DANH MỤC THUỐC \4_HSE.Antoan_Moitruong\9_Socuu_Bandau\59.AT091 BẢNG KIỂM TRA DANH MỤC THUỐC Link AT091
87 SỔ THEO DÕI SƠ CỨU \4_HSE.Antoan_Moitruong\9_Socuu_Bandau\60.AT092 SỔ THEO DÕI SƠ CỨU Link AT092
Ban Tài sản
DANH MỤC BIỂU MẪU BAN TÀI SẢN
STT TÊN FORM MẪU  Đường dẫn nội bô (Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau) LINK
DANH MỤC THÔNG DỤNG
1 Biên bản bàn giao máy móc thiết bị vào sử dụng \5_A.Ban_tai_san\1_Thong_dung\Biên bản bàn giao máy móc thiết bị vào sử dụng Link FORM AS 001 15.02.21
2 Biên bản bàn giao máy móc thiết bị \5_A.Ban_tai_san\1_Thong_dung\Biên bản bàn giao máy móc thiết bị Link FORM AS 002 15.02.21
3 Biên bản bàn giao \5_A.Ban_tai_san\1_Thong_dung\Biên bản bàn giao Link FORM AS 003 15.02.21
4 Biên bản nhận lại máy móc thiết bị \5_A.Ban_tai_san\1_Thong_dung\Biên bản nhận lại máy móc thiết bị Link FORM AS 004 15.02.21
5 Phiếu thu ô tô cư dân \5_A.Ban_tai_san\1_Thong_dung\Phiếu thu ô tô cư dân Link FORM AS 005 15.02.21
DANH MỤC IT THÔNG DỤNG
1 01-Đăng ký gửi xe ô tô cư dân \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\01-Đăng ký gửi xe ô tô cư dân Link FORM AS 006 15.02.21
2 BB ban giao mat bang \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\BB ban giao mat bang Link FORM AS 007 15.02.21
3 Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị Link FORM AS 008 15.02.21
4 Biên bản bàn giao nghiệm thu máy móc TB \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Biên bản bàn giao nghiệm thu máy móc TB Link FORM AS 009 15.02.21
5 Biên bản báo cáo sự cố hư hỏng máy móc thiết bị \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Biên bản báo cáo sự cố hư hỏng máy móc thiết bị Link FORM AS 010 15.02.21
6 Biên bản kiểm tra hiện trường thiết bị \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Biên bản kiểm tra hiện trường thiết bị Link FORM AS 011 15.02.21
7 Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật thiết bị Link FORM AS 012 15.02.21
8 BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO MMTB \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO MMTB Link FORM AS 013 15.02.21
9 Báo giá cho thuê thiết bị \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Báo giá cho thuê thiết bị Link FORM AS 014 15.02.21
10 Bảng dự trù kinh phí \5_A.Ban_tai_san\2_It_su_dung\Bảng dự trù kinh phí Link FORM AS 015 15.02.21
Ban SICD
DANH MỤC BIỂU MẪU BAN SICD
STT TÊN FORM MẪU  Đường dẫn nội bô (Bắt đầu từ \\lanmaksv\hethong\1.A.Congvan_Tailieu\1_Bieumau) LINK WEB
DANH MỤC THÔNG DỤNG
1 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CẤP TB CNTT \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 001 01.02.2021 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CẤP TB CNTT Link FORM SI 001 01.02.2021
2 TỜ TRÌNH MUA SẮM \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 002 01.02.2021 TỜ TRÌNH MUA SẮM Link FORM SI 002 01.02.2021
3 BIÊN BẢN BÀN GIAO \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 003 01.02.2021 BIÊN BẢN BÀN GIAO Link FORM SI 003 01.02.2021
4 DANH SÁCH THIẾT BỊ CNTT \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 004 01.02.2021 DANH SÁCH THIẾT BỊ CNTT Link FORM SI 004 01.02.2021
5  KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 005 01.02.2021 KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Link FORM SI 005 01.02.2021
6 BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 006 01.02.2021 BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO Link FORM SI 006 01.02.2021
7 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TB CNTT \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 007 01.02.2021 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TB CNTT Link FORM SI 007 01.02.2021
8 XÁC NHẬN ĐÀO TẠO \2_SICD_Hethong_KSNB\FORM SI 008 15.03.2023 XÁC NHẬN ĐÀO TẠO Link FORM SI 008 15.03.2023
9 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CẤP TRANG BỊ BHLĐ, BIỂN HIỆU NHẬN DIỆN \2_SICD_Hethong_KSNB\TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CẤP TRANG BỊ BHLĐ, BIỂN HIỆU NHẬN DIỆN Link FORM SI 009 15.03.2023