Quan hệ cổ đông
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
(19/05/2016)

     Điều lệ này được các cổ đông sáng lập công ty Công ty nhất trí thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2007; được sửa đổi bổ sung lần thứ 6 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak tổ chức ngày 06 tháng 05 năm 2016.

 Dưới đây là Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak đính kèm

 


Lanmak
1 |