Lĩnh vực hoạt động
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ DÂN SINH VÀ NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG NO-02
(28/05/2015)
  • Gãi thÇu: Thi c«ng phÇn th©n th«, x©y vµ tr¸t ngoµi nhµ NO-02 
  •  Dù ¸n: X©y dùng h¹ tÇng kü thuËt phôc vô d©n sinh vµ nhµ ë chung c­ cao tÇng ®Ó b¸n cho c¸n bé quËn CÇu GiÊy vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c.
  • §Þa ®iÓm x©y dùng: Ngâ 259 phè Yªn Hßa, ph­êng Yªn Hßa, quËn CÇu GiÊy
  •  Chñ ®Çu t­ư: C«ng ty Cæ phÇn Thanh B×nh Hµ Néi
  • Giá trị hợp đồng: 21.417.523.330 VNĐ
  • Thêi gian thi c«ng: 160 ngµy (tõ ngµy 20/04/2015)
  • Quy m« c«ng tr×nh: §©y lµ c«ng tr×nh cÊp II cã diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu lµ 6.227m2, diÖn tÝch ®Êt giao x©y dùng c«ng tr×nh lµ 1.893m2, c«ng tr×nh cã chiÒu cao 12 tÇng (kh«ng kÓ tÇng tum) + 01 tÇng hÇm, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng lµ 32.110,6m2.

1 | 2 | 3 |