Han Jardin N01 T6-T7 Ngoại Giao Đoàn (cập nhật 25-01-2021)