Giới thiệu
Thông tin hữu ích
Đối tác của LANMAK

 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

    -  Ông Bùi Xuân Dũng.

   -  Thạc sỹ MBA, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

 2. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   -   Ông Hoàng Việt Hùng

   -   Ông Đặng Thái Sơn

   -   Ông Nguyễn Thành Đạt

   -   Ông Lê Trần Tuấn

II. BAN GIÁM ĐỐC

 1. TỔNG GIÁM ĐỐC:

   -  Ông Lê Trần Tuấn.

   -  Kỹ sư xây dựng.

 2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

   -  Ông Phạm Thanh Hoài.

   -  Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

3. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

   -  Ông Đặng Thái Sơn.

   -  Thạc sỹ Xây dựng/Cử nhân quản trị kinh doanh Công nghiệp & XDCB.

 4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

   -  Ông Nguyễn Đức Tuấn

   -  Thạc sỹ kinh tế xây dựng.

 5. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   -  Ông Vũ Tiến Dũng

  -   Kỹ sư xây dựng

 6. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   -  Ông Trương Việt Hải

   -  Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 7. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   -  Ông Nguyễn Ngọc Kiên

   -  Kỹ sư xây dựng

  8. KẾ TOÁN TRƯỞNG

   -  Ông Nguyễn Hải Hà

   -  Cử nhân kinh tế