Đăng ký chốt danh sách cổ đông hiện hữu trước ngày xin ý kiến cổ đông bằng văn bản